Xây nhà trên đất nông nghiệp liệu có được bồi thường?

 

Xây nhà trên đất nông nghiệp liệu có được bồi thường?

Cho tôi hỏi nếu xây nhà trên đất nông nghiệp liệu có được bồi thường hay không? Câu hỏi của anh Thanh ở Tiền Giang
Xây nhà trên đất nông nghiệp liệu có được bồi thường?

Đất nông nghiệp bao gồm các loại đất nào?

Theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp bao gồm các loại đất như sau:

– Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

– Đất trồng cây lâu năm.

– Đất rừng sản xuất.

– Đất rừng phòng hộ.

– Đất rừng đặc dụng.

– Đất nuôi trồng thủy sản.

– Đất làm muối.

– Đất nông nghiệp khác gồm:

+ Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất.

+ Đất sử dụng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép.

+ Đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Xây nhà trên đất nông nghiệp liệu có được bồi thường?

Xây nhà trên đất nông nghiệp liệu có được bồi thường? (Hình từ Internet)

Hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp thông qua các hình thức nào?

Theo Điều 131 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp thông qua các hình thức như sau:

– Đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất.

– Đất nông nghiệp do thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác.

– Đất nông nghiệp do nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Xây nhà trên đất nông nghiệp liệu có được bồi thường?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

Nguyên tắc sử dụng đất

1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

3. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai 2013 về những hành vi bị nghiêm cấm trong đất đai bao gồm:

Những hành vi bị nghiêm cấm

….

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

…..

Căn cứ tại khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai 2013 quy định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất cụ thể như sau:

Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 92 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất cụ thể như:

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Theo điểm a khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định về thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai cụ thể như:

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

…..

Theo đó, đất nông nghiệp là loại đất được sử dụng vào các mục đích vào các hoạt động sản xuất, về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và mục đích bảo vệ, phát triển rừng.

Tuy nhiên, việc xây nhà trên đất nông nghiệp chính là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích và đã vi phạm nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.

Cho nên, trường hợp nếu đất nông nghệp là do Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp thì sẽ bị Nhà nước thu hồi đất và không được bồi thường đối với căn nhà đã xây.

Như vậy, xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ không được bồi thường.

Trân trọng!