Từ 1/7/2024, những trường hợp sau đây sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng

 

Từ 1/7/2024, những trường hợp sau đây sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng.


 Dưới đây là các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ 1/7/2024, mọi người cần hết sức lưu ý.



Hiện nay, hiện tượng lừa đảo ngày càng phổ biến và tinh vi vì vậy có nhiều chính sách mới được ban hành để hạn chế phần nào rủi ro đáng tiếc cho người dân. Dưới đây là các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ 1/7/2024, mọi người cần hết sức lưu ý.

Từ 1/7/2024, có 04 trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán

Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, có chỉ ra 04 trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán. Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Từ 1/7/2024, có 04 trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán

Từ 1/7/2024, có 04 trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán

Cụ thể, tài khoản thanh toán sẽ bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán trong 04 trường hợp sau:

+ Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo chính yêu cầu của chủ tài khoản;

+ Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện ra có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc đang thực hiện theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có sự nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của bên chuyển tiền sau khi đã ghi Có vào tài khoản thanh toán của khách hàng. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán sẽ không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;

+ Khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản thanh toán chứng ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản có tính pháp lý giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Trường hợp nào chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán?

Nghị định số 52/2024/NĐ-CP cũng có quy định việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán. Nó được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

- Khi có quyết định chấm dứt phong tỏa của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Đã xử lý xong sai sót và nhầm lẫn trong thanh toán chuyển tiền quy định ở trên.

- Khi nhận được yêu cầu chấm dứt phong tỏa của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung hoặc theo các thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Nghị định đã nêu rõ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, chủ tài khoản thanh toán và các cơ quan có thẩm quyền nếu thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện phong tỏa tài khoản thanh toán trái pháp luật mà gây thiệt hại cho chủ tài khoản thanh toán thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đóng tài khoản thanh toán

Nghị định số 52/2024/NĐ-CP còn quy định rõ việc đóng tài khoản thanh toán

Nghị định số 52/2024/NĐ-CP còn quy định rõ việc đóng tài khoản thanh toán

Nghị định số 52/2024/NĐ-CP còn quy định rõ việc đóng tài khoản thanh toán sẽ được thực hiện khi:

- Chủ tài khoản thanh toán có yêu cầu đóng tài khoản và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán;

- Chủ tài khoản thanh toán là cá nhân đã bị chết hoặc bị tuyên bố đã chết;

- Tổ chức có tài khoản thanh toán đã chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Chủ tài khoản thanh toán đã vi phạm hành vi bị cấm về tài khoản thanh toán quy định tại khoản 5, khoản 8 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP.

- Các trường hợp theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản thanh toán với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

- Một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật.