Từ 01/7/2024 Rút ngắn thời gian cấp thẻ Căn cước

 Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Luật Căn cước số 26/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Theo quy định tại Điều 26 Luật Căn cước 2023, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trong khi trước đây, Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014 quy định cơ quan quản lý Căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn như sau:

- Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

Theo quy định trên, thời gian cấp thẻ Căn cước đã được rút ngắn so với thời gian cấp thẻ Căn cước công dân trong phần lớn các trường hợp.

Như vậy từ ngày 01/7/2024, người dân có thể được cấp thẻ Căn cước nhanh hơn

Nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ 01/7/2024 bao gồm:


 Cơ quan quản lý Căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân cư trú.

- Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.

- Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước có thể tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân.


.