Chuyển nhượng đất nông nghiệp phải nộp những khoản t.iền cụ thể nào?

 

Chuyển nhượng đất nông nghiệp phải nộp những khoản t.iền cụ thể nào?Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp, cá nhân, tổ chức phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan, theo quy định của pháp luật hiện hành.