Bị thu hồi đất trồng lúa, người dân còn được bồi thường các chi phí khác

 

Bị thu hồi đất trồng lúa, người dân còn được bồi thường các chi phí khác

Bên cạnh các khoản đền bù bằng đất hoặc bằng tiền, người bị thu hồi đất trồng lúa còn có thể được xem xét nhận các hỗ trợ khác.